PEDAM SK s.r.o.

Ambulancia vŇ°eobecn√©ho lek√°ra pre deti a dorast

V√°Ňĺen√≠ pacienti, oznamujeme v√°m,Ňĺe od 20.4.2020 je povolen√© vykon√°vanie prevent√≠vnych prehliadok det√≠,za dodrŇĺania protiepidemiologick√Ĺch postupov. Jedn√° sa o prehliadky novorodencov,batoliat ,ale taktieŇĺ det√≠ predŇ°kolsk√©ho a Ň°kolsk√©ho veku.,PredovŇ°etk√Ĺm t√Ĺch prehliadok,ktor√© s√ļ spojen√© s povinn√Ĺm ońćkovan√≠mNa tieto prehliadky s√ļ poz√Ĺvan√≠ pacienti telefonicky na presne urńćen√Ĺ deŇą a hodinu a za dodrŇĺiania vŇ°etk√Ĺch protiepidemilogick√Ĺch opatren√≠.Nakońĺko vŇ°ak nem√°me na […]

zobraziҕ viac

Pr√≠sne zakazujeme navŇ°tevovaŇ• priestory detskej ambulancie bez predch√°dzaj√ļceho telefonick√©ho kontaktu s nami. Na vyŇ°etrenie bud√ļ pozvan√≠ len urgentn√≠ pacienti¬† v doprovode¬† maxim√°lne jedn√©ho z√°konn√©ho z√°stupcu na konkr√©tny presn√Ĺ ńćas. In√≠ pacient√≠ nebud√ļ vyŇ°etren√≠!!!! T√≠mto postupom chr√°nite v√°s a chr√°nite n√°s. ńéakujeme

zobraziҕ viac

Oznamujeme naŇ°im pacientom,Ňĺe na z√°klade usmernenia Hlavn√©ho odborn√≠ka pre pediatriu MZ SR sa od 23.3.2020 ńćiastońćne obnovuj√ļ prevent√≠vne prehliadky dojńćiat a batoliat spojen√Ĺch s ońćkovan√≠m.Jednotliv√Ĺch rodińćov a¬† deti,ktor√Ĺch sa to t√Ĺka,budeme telefonicky kontaktovaŇ• ohńĺadne presn√©ho postupu. kolekt√≠v detskej ambulancie  

zobraziҕ viac

Na z√°klade nariadenia Hlavn√©ho hygienika SR a Hlavn√©ho odborn√≠ka pre pediatriu MZ SR je dońćane pozastaven√© vykon√°vanie prevent√≠vnych prehliadok u vŇ°etk√Ĺch naŇ°ich pacientov vr√°tane detsk√Ĺch poradn√≠.O uvońĺnen√≠ dan√©ho nariadenia v√°s budeme informovaŇ•. kolekt√≠v detskej ambulancie

zobraziҕ viac

Inform√°cia do ńćak√°rne I. – koronav√≠rus – pdf (1) Inform√°cia do ńćak√°rne II. – koronav√≠rus – pdf (3)  

zobraziҕ viac
Zańć√≠name

13. m√°ja 2018

Mil√≠ pacienti, pre lepŇ°iu spolupr√°cu a komunik√°ciu sme pre V√°s pripravili web str√°nku naŇ°ej ordin√°cie kde n√°jdete vŇ°etky potrebn√© inform√°cie o n√°s a naŇ°ich ordinańćn√Ĺch hodin√°ch. TeŇ°√≠me sa na V√°s. MUDr. Boris Chynoransk√Ĺ s kolekt√≠vom

zobraziҕ viac